top of page

OGOO DIGITAL

(OGOO BİLİŞİM DANIŞMANLIK LİMİTED ŞİRKETİ & OGOO İLETİŞİM HİZMETLERİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ)

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

1.GİRİŞ

1.1. Giriş

 

OGOO Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti. ve OGOO İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’den oluşan bir OGOO DIGITAL ler grubu olan OGOO DIGITAL olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi ve korunmasına azami önem veriyor ve tüm planlama ve faaliyetlerimizde bu özenle hareket ediyoruz. Bu bilinçle, gerek Kanun’un 10. maddesi kapsamında aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla, gerekse kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında aldığımız tüm idari ve teknik tedbirleri aleni olarak açıklamak adına işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunmaktayız.

1.2. Politikanın Amacı ve Kapsamı

 

İşbu Politika’nın temel amacı, hukuka ve Kanunun amacına uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi ve korunmasına yönelik sistemler konusunda açıklamalarda bulunmak, bu kapsamda Paydaşlarımız, Yetkililerimiz, İş Ortaklarımız, Çalışan Adaylarımız, Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimizin yöneticileri ve çalışanları ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri OGOO DIGITAL tarafından işlenen kişileri bilgilendirmektir. Bu şekilde OGOO DIGITAL tarafından gerçekleştirilen kişisel verilerin işlenmesi ve korunması faaliyetlerinde mevzuata tam uyumun sağlanması ve veri ilgililerinin kişisel verilere dair mevzuattan kaynaklanan tüm haklarının korunması hedeflenmektedir.

 

Bu Politika; otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, Paydaşlarımız, Yetkililerimiz, İş Ortaklarımız, Çalışan Adaylarımız, Müşterilerimiz ve Potansiyel Müşterilerimizin yöneticileri ve çalışanları ve Üçüncü Kişiler başta olmak üzere kişisel verileri OGOO DIGITAL  tarafından işlenen kişiler için hazırlanmıştır ve bu belirtilen kişiler kapsamında uygulanacaktır. Bu Politika, hiçbir şekilde tüzel kişilere ve tüzel kişi verilerine uygulanmayacaktır.

1.3. Politikanın Kapsamı ve Veri İlgilileri

 

OGOO DIGITAL  bu Politikayı internet sitesinde yayımlamak suretiyle bahse konu Veri İlgilileri’ni Kanun hakkında bilgilendirmektedir. OGOO DIGITAL çalışanları için, Çalışanlar için Kişisel Verilerin İşlenmesi Politikası uygulanacaktır.  Verinin aşağıda belirtilen kapsamda “Kişisel Veri” kapsamında yer almaması veya OGOO DIGITAL  tarafından gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetinin yukarıda belirtilen yollarla olmaması halinde de işbu Politika uygulanmayacaktır.

 

Bu kapsamda işbu Politika kapsamındaki veri ilgilileri aşağıdaki gibidir:

 

OGOO DIGITAL  Paydaşı : OGOO DIGITAL’in Paydaşı gerçek kişilerdir.

OGOO DIGITAL Gerçek Kişi İş Ortağı : OGOO DIGITAL’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişilerdir.

OGOO DIGITAL İş Ortaklarının Paydaşı, Yetkilisi, Çalışanı : OGOO DIGITAL’in her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerin  (iş ortağı,  tedarikçi gibi)  çalışanları, Paydaşları ve yetkilileri dâhil olmak üzere,  tüm gerçek kişilerdir.

OGOO DIGITAL  Yetkilisi : OGOO DIGITAL ’in yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişilerdir.

Çalışan Adayı : OGOO DIGITAL’e herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini OGOO DIGITAL’in incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.

OGOO DIGITAL  Müşterisi : OGOO DIGITAL  ile herhangi bir sözleşmesel ilişkisi olup olmadığına bakılmaksızın OGOO DIGITAL ’in sunmuş olduğu ürün ve hizmetleri kullanan veya kullanmış olan gerçek kişilerdir.

Potansiyel Müşteri : OGOO DIGITAL ’in ürün ve hizmetlerini kullanma talebinde veya ilgisinde bulunmuş veya bu ilgiye sahip olabileceği ticari teamül ve dürüstlük kurallarına uygun olarak değerlendirilmiş gerçek kişilerdir.

Ziyaretçi : OGOO DIGITAL’in sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla giren veya internet sitelerini herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişilerdir.

Üçüncü Kişi : OGOO DIGITAL Çalışanları için hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası kapsamına ve bu Politikada herhangi bir veri ilgilisi kategorisine girmeyen ve sayılanlarla sınırlı olmamak üzere bayiler, tedarikçiler, eğitim verilenler vb. diğer gerçek kişilerdir.

1.4.Tanımlar

 

İşbu Politika’da yer verilen kavramlar aşağıda belirtilen anlamları ifade eder:

 

OGOO DIGITAL :  OGOO Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti. ve OGOO İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.’dir.

Kişisel Veri/Veriler Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Özel Nitelikli Kişisel Veri/Veriler : Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi : Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması,  aktarılması,  devralınması,  elde edilebilir hâle getirilmesi,   sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Veri İlgilisi : OGOO DIGITAL  Paydaşlarını, OGOO DIGITAL  İş Ortaklarını, OGOO DIGITAL  Yetkililerini, Çalışan Adaylarını, Ziyaretçileri, OGOO DIGITAL  Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi OGOO DIGITAL  tarafından işlenen kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt istemini ifade eder.

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen : Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza : Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme : Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kanun : 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu : Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.

 

1.5. Politikanın Yürürlüğü

 

OGOO DIGITAL  tarafından düzenlenerek 10.11.2021 tarihinde yürürlüğe giren işbu Politika, OGOO DIGITAL ’in internet sitesinde (www.ogoodigital.com) yayımlanır ve veri ilgililerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

İKİNCİ BÖLÜM

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE AKTARILMASI

 

2.1. Kişisel Verilerin İşlenmesinde Genel İlkeler

 

OGOO DIGITAL  tarafından Kişisel Veriler, Kanunda ve bu Politikada öngörülen usul ve esaslara uygun olarak işlenir. OGOO DIGITAL, Kişisel Verileri işlerken aşağıdaki ilkelerle hareket eder:

 

 • Kişisel Veriler, ilgili hukuk kurallarına ve dürüstlük kuralının gereklerine uygun olarak işlenir.

 • Kişisel Verilerin doğru ve güncel olması sağlanır. Bu kapsamda verilerin elde edildiği kaynakların belirli olması, doğruluğunun teyit edilmesi, güncellenmesi gerekip gerekmediğinin değerlendirilmesi gibi hususlar özenle dikkate alınır.

 • Kişisel Veriler; belirli, açık ve meşru amaçlarla işlenir. Amacın meşru olması, OGOO DIGITAL'in işlediği Kişisel Verilerin, yapmış olduğu iş veya sunmuş olduğu hizmetle bağlantılı ve bunlar için gerekli olması anlamına gelir.

 • Kişisel Veriler, OGOO DIGITAL tarafından belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için amaçla bağlantılı olup, amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan Kişisel Verilerin işlenmesinden kaçınılır. İşlenen veriyi, sadece amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olanla sınırlı tutar. Bu kapsamda işlenen Kişisel Veriler, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülüdür.

 • İlgili mevzuatta verilerin saklanması için öngörülen bir süre bulunması halinde bu sürelere uyum gösterir; aksi durumda Kişisel Veriler’i, ancak işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza eder. Kişisel Veri’nin daha fazla muhafaza edilmesi için geçerli bir sebep kalmaması durumunda, söz konusu veri silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

 

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

OGOO DIGITAL  Kişisel Veriler’i veri ilgilisinin açık rızası olmaksızın işlemez. Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, veri ilgilisinin açık rızası aranmaksızın Kişisel Veriler işlenebilecektir.

 • OGOO DIGITAL, Veri İlgilileri’nin Kişisel Verileri’ni açık rızaları olmasa dahi kanunlarda açıkça öngörülen hallerde işleyebilir. Örneğin; Vergi Usul Kanunu’nun 230. maddesi uyarınca fatura üzerinde ilgili kişinin adına yer verilmesi için ilgili kişinin açık rızası aranmayacaktır.

 • Fiili imkânsızlık nedeni ile rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan kişilerin kendisinin ya da başka bir kişinin hayat veya beden bütünlüğünün korunması için Kişisel Veriler açık rıza olmadan işlenebilir. Örneğin kişinin şuurunun yerinde olmadığı veya akıl hastası olması sebebiyle rızasının geçerli olmadığı bir durumda, hayat veya beden bütünlüğünün korunması amacıyla, tıbbi müdahale yapılması sırasında, Veri İlgilisi’nin Kişisel Veriler’i işlenebilecektir. Bu bağlamda kan grubu, geçirilen hastalıklar ve ameliyatlar, kullanılan ilaçlar gibi veriler, ilgili sağlık sistemi üzerinden işlenebilir.

 • OGOO DIGITAL tarafından bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Veriler işlenebilecektir. Örneğin, yapılan bir sözleşme gereği paranın ödenmesi için alacaklı tarafın hesap numarası bilgisi alınabilecektir.

 • OGOO DIGITAL , veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmek için zorunlu ise, Veri İlgilileri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir.

 • OGOO DIGITAL tarafından Veri İlgilileri’nin kendisi tarafından alenileştirilen bir başka ifadeyle herhangi bir şekilde kamuoyuna açıklanmış olan Kişisel Veriler’i, korunması gereken hukuki yarar ortadan kalktığından işlenebilir.

 • OGOO DIGITAL, hukuken meşru bir hakkın kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olduğu hallerde Veri İlgilileri’nin Kişisel Veriler’ini açık rıza aramaksızın işleyebilir.

 • OGOO DIGITAL, Veri İlgilileri’nin Kanun ve Politika kapsamında korunan temel hak ve özgürlerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerinin temini için Kişisel Veriler’in işlenmesinin zorunlu olduğu durumlarda Veri İlgilileri’nin Kişisel Veriler’ini işleyebilir. OGOO DIGITAL, Kişisel Veriler’in korunmasına ilişkin temel ilkelere uyulması ve Veri İlgilileri’nin menfaat dengesinin gözetilmesi konusunda gerekli hassasiyeti göstermektedir.

 

2.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları

 

OGOO DIGITAL, Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlemez. Ancak sağlık ve cinsel hayat dışındaki Kişisel Veriler, kanunlarda öngörülen hallerde ilgili kişinin açık rıza aranmaksızın işlenebilecektir.  Sağlığa ilişkin Kişisel Veriler, OGOO DIGITAL  tarafından ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis ve tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunduğumuz koşullarda ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenir. OGOO DIGITAL Özel Nitelikteki Kişisel Veriler’in işlenmesinde Kurul tarafından 2018/10 sayılı Karar ile belirlenen yeterli önlemlerin alınması konusunda gerekli işlemleri yürütmektedir. 

 

2.4. Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

 

OGOO DIGITAL  Kişisel Verileri işleme amaçları doğrultusunda gerekli gizlilik koşullarını oluşturarak ve güvenlik önlemlerini alarak Veri İlgilileri nin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verileri üçüncü kişilere Kanuna uygun olarak aktarabilir. OGOO DIGITAL  Kişisel Verilerin aktarılması sırasında Kanunda öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir. Bu kapsamda OGOO DIGITAL meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda aşağıda sayılan, Kanunun 5.  maddesinde belirtilen Kişisel Veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı ve sınırlı olarak

 

Kişisel Verileri üçüncü kişilere:

 

 • Veri ilgilisinin açık rızası var ise;

 • Kanunlarda Kişisel Verinin aktarılacağına ilişkin açık bir düzenleme var ise, Veri ilgilisinin veya başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu ise ve

 • Veri ilgilisi fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda ise veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmıyorsa,

 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmak kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait Kişisel Verinin aktarılması gerekli ise,

 • OGOO DIGITAL in hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise,

 • Kişisel Veriler, Veri ilgilisi tarafından alenileştirilmiş ise,

 • Kişisel Veri aktarımı bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu ise,

 • Veri ilgilisinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, OGOO DIGITAL in meşru menfaatleri için Kişisel Veri aktarımı zorunlu ise aktarabilir.

 

2.4.1. Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılma Şartları

 

OGOO DIGITAL Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemleri alarak Veri İlgililerinin Kişisel Verilerini ve Özel Nitelikli Kişisel Verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilir. OGOO DIGITAL tarafından Kişisel Veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

 

2.5. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Aktarılma Şartları

 

OGOO DIGITAL, gerekli özeni göstererek, gerekli güvenlik tedbirlerini alarak ve KVK Kurulu tarafından öngörülen yeterli önlemleri alarak; meşru ve hukuka uygun Kişisel Veri işleme amaçları doğrultusunda Veri ilgilisi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini aşağıdaki durumlarda üçüncü kişilere aktarabilmektedir.

 

 1. Veri ilgilisi’nin açık rızası olması halinde veya

 2. Aşağıdaki şartların varlığı halinde Veri ilgilisi’nin açık rızası aranmaksızın;

 

 • Veri ilgilisi’nin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i (ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir), kanunlarda öngörülen hallerde,

 • Veri ilgilisi’nin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’i ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından.

 

2.5.1. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

 

OGOO DIGITAL, Veri İlgilisi’nin Özel Nitelikli Kişisel Veriler’ini yabancı ülkelere aktarmamaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

3. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME VE AKTARILMA AMAÇLARI, AKTARILACAĞI KİŞİLER

3.1. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

 

Kişisel Veriler;  hukuka ve Kanun’un amacına uygun olarak OGOO DIGITAL’in,

 

 • İnsan kaynakları politikalarının en iyi şekilde planlanması ve uygulanması, 

 • Ticari ortaklıklarının ve stratejilerinin doğru olarak planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi,

 • Kendisinin ve iş ortaklarının hukuki, ticari ve fiziki güvenliğinin temini,

 • Kurumsal işleyişinin sağlanması, yönetim ve iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,

 • Ürün ve hizmetlerinden Veri İlgilileri’nin en iyi şekilde faydalandırılması ve onların talep, ihtiyaç ve isteklerine göre özel hale getirilerek önerilmesi, 

 • Veri güvenliğinin en üst düzeyde sağlanması, 

 • İnternet sitesinde oluşan hataların giderilmesi,

 • Kendisine talep ve şikâyetlerini ileten Veri İlgilileri ile iletişime geçmesi ve talep ve şikâyet yönetiminin sağlanması,

 • Etkinlik yönetimi,

 • İş ortakları veya tedarikçilerle olan ilişkilerin yönetimi,

 • Personel temin süreçlerinin yürütülmesi,

 • OGOO DIGITAL üst düzey yöneticilerine sağlanacak yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icrası süreçlerine destek olunması,

 • Finansal raporlama ve risk yönetimi işlemlerinin icrası/takibi,

 • OGOO DIGITAL  hukuk işlerinin icrası/takibi,

 • İtibarının korunmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirilmesi,

 • Yatırımcı ilişkilerinin yönetilmesi,

 • Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,

 • Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi.

 

amaçlarıyla sınırlı olarak Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları kapsamında işlenir. Bahsi geçen amaçlarla gerçekleştirilen işleme faaliyetinin, Kanun kapsamında öngörülen şartlardan herhangi birini karşılamıyor olması halinde, ilgili işleme sürecine ilişkin olarak OGOO DIGITAL  tarafından açık rızanız temin edilmektedir.

 

3.2. Kişisel Verilerin Aktarılacağı Kişiler

 

Kişisel Veriler, tarafınıza sunulan hizmetlerin tam ve kusursuz olmasını temin edebilmek amacıyla ve yalnızca hizmetin niteliğiyle uygun düştüğü ölçüde iş ve çözüm ortaklarımız, bankalar ile teknik, lojistik ve benzeri diğer işlemleri bizim adımıza gerçekleştiren üçüncü kişilerle paylaşılabilmektedir. Bu üçüncü kişiler ilgili hizmetlerin tam ve kusursuz temin edilebilmesi için ilgili bilgilere ulaşması zorunlu olan kişilerden ibarettir.

 

Bunların haricinde hizmetin tam ve kusursuz olarak verilebilmesi için başkaca üçüncü kişilerle verilerin paylaşılmak zorunda kalınması, OGOO DIGITAL’in hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması, kanunlarda açıkça öngörülmüş olması yahut yasalara uygun olarak verilmiş olan bir adli/idari emir bulunması gibi hallerde de Kişisel Verileriniz -yalnızca ilgili kişi ya da kurumla sınırlı olmak üzere- aktarılabilecektir.

 

Anonimleştirilmiş veriler kimlik bilgilerinizi içerme ya da kimliğinizi belirlenebilir kılmaz. Anonimleştirilmiş verilerde gizliliğiniz güvence altındadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

4. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ, SİLİNMESİ YOK EDİLMESİ VE ANONİM HALE GETİRİLMESİ VE SAKLANMA SÜRESİ

 

4.1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Kanun’un amacını düzenleyen 1. Madde ile Kanun’un kapsamını düzenleyen 2. Madde’ye uygunluğunun denetimi amacıyla, Kişisel Veriler; her türlü sözlü, yazılı, elektronik ortamda; teknik ve sair yöntemlerle, OGOO DIGITAL’e ait internet sitesi gibi muhtelif yollardan, Politika’da yer verilen amaçların gerçekleştirilmesi amacıyla mevzuat, sözleşme, talep ve isteğe dayalı hukuki sebepler çerçevesinde yasadan doğan sorumlulukların eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi için toplanır ve OGOO DIGITAL  veya OGOO DIGITAL  tarafından görevlendirilen veri işleyenler tarafından işlenir.

 

4.2. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hâle Getirilmesi

 

Kişisel Veriler’in silinmesi, yok edilmesi veya anonim hâle getirilmesine ilişkin diğer kanunlarda yer alan hükümler saklı kalmak kaydı ile OGOO DIGITAL, bu Kanun ve diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlemiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Kişisel Veriler’i OGOO DIGITAL’in Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası uyarınca resen veya veri ilgilisinin talebi üzerine siler, yok eder veya anonim hale getirir.

4.3. Kişisel Verilerin Saklanma Süresi

 

OGOO DIGITAL, Kişisel Veriler’i mevzuatta öngörülmesi durumunda, bu mevzuatta belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler OGOO DIGITAL ’in o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak OGOO DIGITAL’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve OGOO DIGITAL ’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda OGOO DIGITAL’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

Kişisel Veriler’in saklanması, silinmesi, yok edilmesi ve anonim hale getirilmesi ile ilgili OGOO DIGITAL tekniklerine dair detaylı düzenlemeler OGOO DIGITAL’in Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası’nda yer almaktadır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA DAİR HUSUSLAR

 

OGOO DIGITAL , Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu Kişisel Veriler’in hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.

 

5.1. Kişisel Verilerin Güvenliğinin Sağlanması

5.1.1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

OGOO DIGITAL , Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan Teknik Tedbirler

 

OGOO DIGITAL  tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 • OGOO DIGITAL  bünyesinde gerçekleştirilen Kişisel Veri işleme faaliyetleri kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.

 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

 • Teknik konularda uzmanlarından harici hizmet alınmaktadır.

 • Güvenli internet bağlantısı ve VPN kullanılmaktadır.[OA1] 

 1. Kişisel Verilerin Hukuka Uygun İşlenmesini Sağlamak için Alınan İdari Tedbirler

 

OGOO DIGITAL  tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Çalışanlar, Kişisel Veriler’in korunması hukuku ve Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.

 • OGOO DIGITAL ’in yürütmekte olduğu tüm faaliyetler detaylı olarak tüm iş birimleri özelinde analiz edilerek, bu analiz neticesinde ilgili iş birimlerinin gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler özelinde Kişisel Veri işleme faaliyetleri ortaya konulmaktadır.

 • OGOO DIGITAL ’in iş birimlerinin yürütmekte olduğu Kişisel Veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin Kanun’nun aradığı Kişisel Veri işleme şartlarına uygunluğun sağlanması için yerine getirilecek olan gereklilikler her bir iş birimi ve yürütmekte olduğu detay faaliyet özelinde belirlenmektedir.

 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerinin sağlanması için ilgili iş birimleri özelinde farkındalık yaratılmakta ve uygulama kuralları belirlenmekte; bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler OGOO DIGITAL  içi politikalar ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.

 • OGOO DIGITAL  ile çalışanlar arasındaki hukuki ilişkiyi yöneten sözleşme ve belgelere, OGOO DIGITAL ’in talimatları ve kanunla getirilen istisnalar dışında, Kişisel Veri’leri işlememe, ifşa etmeme ve kullanmama yükümlülüğü getiren kayıtlar konulmakta ve bu konuda çalışanların farkındalığı yaratılmakta ve denetimler yürütülerek Kanun’dan doğan yükümlülükler yerine getirilmektedir.

 

5.1.2. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik ve İdari Tedbirler

 

OGOO DIGITAL , Kişisel Veriler’in tedbirsizlikle veya yetkisiz olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerdeki tüm hukuka aykırı erişimi önlemek için korunacak verinin niteliği, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan Teknik Tedbirler

 

OGOO DIGITAL  tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Teknolojideki gelişmelere uygun teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.

 • İş birimi bazında belirlenen hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.

 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir.

 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.

 • Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.

 • Teknik konularda uzmanlarından harici hizmet alınmaktadır.

 • Kişisel Veriler’in toplandığı uygulamalardaki güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak güvenlik taramalarından geçirilmektedir. Bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Erişimini Engellemek için Alınan İdari Tedbirler

 

OGOO DIGITAL  tarafından Kişisel Veriler’in hukuka aykırı erişimini engellemek için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Çalışanlar, Kişisel Veri’lere hukuka aykırı erişimi engellemek için alınacak teknik tedbirler konusunda eğitilmektedir.

 • İş birimi bazında Kişisel Veri işlenmesi hukuksal uyum gerekliliklerine uygun olarak OGOO DIGITAL  içinde Kişisel Veri’lere erişim ve yetkilendirme süreçleri tasarlanmakta ve uygulanmaktadır.

 • Çalışanlar, öğrendikleri Kişisel Veri’leri Kanun hükümlerine aykırı olarak başkasına açıklayamayacağı ve işleme amacı dışında kullanamayacağı ve bu yükümlülüğün görevden ayrılmalarından sonra da devam edeceği konusunda bilgilendirilmekte ve bu doğrultuda kendilerinden gerekli taahhütler alınmaktadır.

 • OGOO DIGITAL  tarafından Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı kişiler ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlayacağına ilişkin hükümler eklenmektedir.

5.1.3. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması

 

OGOO DIGITAL, Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması ve hukuka aykırı amaçlarla yok edilmesini, kaybolmasını veya değiştirilmesini önlemek için teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan Teknik Tedbirler

 

OGOO DIGITAL  tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için sayılanlarla sınırlı olmamak üzere alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için teknolojik gelişmelere uygun sistemler kullanılmaktadır.

 • Teknik konularda uzmanlarından harici hizmet alınmaktadır.

 • Saklanma alanlarına yönelik teknik güvenlik sistemleri kurulmakta, bilişim sistemleri üzerindeki güvenlik zafiyetlerinin tespitine yönelik güvenlik testleri ve araştırmaları yapılmakta, yapılan test ve araştırmaların sonucunda tespit edilen mevcut ya da muhtemel risk teşkil eden hususlar giderilmektedir. Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.

 • Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak için hukuka uygun bir biçimde yedekleme programları kullanılmaktadır.

 • Kişisel Veriler’in tutulduğu ortamlara veriye erişim kısıtlanarak yalnızca yetkili kişilerin, kişisel verinin saklanma amacı ile sınırlı olarak bu verilere erişmesine izin verilmekte, Kişisel Veriler’in bulunduğu veri depolama alanlarına erişimler loglanarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri ilgililere anlık olarak iletilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Güvenli Ortamlarda Saklanması için Alınan İdari Tedbirler

 

OGOO DIGITAL  tarafından Kişisel Veriler’in güvenli ortamlarda saklanması için alınan başlıca idari tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:

 

 • Çalışanlar, Kişisel Veriler’in güvenli bir biçimde saklanmasını sağlamak konusunda eğitilmektedirler.

 • Bilgi güvenliği, özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin korunması alanındaki gelişmeleri takip etmek ve gerekli aksiyonları almak üzere hukuki ve teknik danışmanlık hizmeti alınmaktadır.

 • OGOO DIGITAL  tarafından Kişisel Veriler’in saklanması konusunda teknik gereklilikler sebebiyle dışarıdan bir hizmet alınması durumunda, Kişisel Veriler’in hukuka uygun olarak aktarıldığı ilgili firmalar ile akdedilen sözleşmelere; Kişisel Veriler’in aktarıldığı kişilerin, Kişisel Veriler’in korunması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerini alacağına ve kendi kuruluşlarında bu tedbirlere uyulmasını sağlanacağına ilişkin hükümlere yer verilmektedir.

 

5.1.4. Kişisel Verilerin Korunması Konusunda Alınan Tedbirlerin Denetimi

 

OGOO DIGITAL , Kanun’un 12. maddesine uygun olarak, kendi bünyesinde gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır. Bu denetim sonuçları OGOO DIGITAL ’in iç işleyişi kapsamında konu ile ilgili bölüme raporlanmakta ve alınan tedbirlerin iyileştirilmesi için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

 

5.1.5. Kişisel Verilerin Yetkisiz Bir Şekilde İfşası Durumunda Alınacak Tedbirler

 

OGOO DIGITAL , Kanun’un 12. maddesine uygun olarak işlenen Kişisel Veriler’in kanuni olmayan yollarla başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu en kısa sürede ilgili Veri ilgilisi’ne ve KVK Kurulu’na bildirilmesini sağlayan sistemi yürütmektedir. KVK Kurulu tarafından gerek görülmesi halinde, bu durum, KVK Kurulu’nun internet sitesinde veya başka bir yöntemle ilan edilebilecektir.

5.2. Veri İlgililerinin Yasal Haklarının Gözetilmesi

 

OGOO DIGITAL, Veri İlgilileri’nin Politika ve Kanun’un uygulanması ile tüm yasal haklarını gözetir ve bu haklarının korunması için gerekli tüm önlemleri alır. Veri İlgilileri’nin hakları ile ilgili ayrıntılı bilgiye işbu Politika’nın altıncı bölümünde yer verilmiştir.

 

5.3. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Korunması

 

Kanun birtakım Kişisel Veri’lere, hukuka aykırı olarak işlendiğinde kişilerin mağduriyetine ve/veya ayrımcılığa sebep olma riski nedeniyle özel önem atfetmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Kanun ile “özel nitelikli” olarak belirlenen ve hukuka uygun olarak işlenen özel nitelikli Kişisel Veriler’in korunmasına OGOO DIGITAL  tarafından azami hassasiyet gösterilmektedir. Bu kapsamda, OGOO DIGITAL  tarafından, kişisel verilerin korunması için alınan teknik ve idari tedbirler, Özel Nitelikli Kişisel Veriler bakımından da azami özenle uygulanmakta ve bu konuda OGOO DIGITAL  bünyesinde gerekli denetimler sağlanmaktadır.

 

ALTINCI BÖLÜM

6. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI, HAKLARIN KULLANILMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

 

6.1. Veri ilgilisinin Aydınlatılması

 

OGOO DIGITAL, Kanun’un 10. maddesine uygun olarak, Kişisel Veriler’in elde edilmesi sırasında Veri İlgilileri’ni aydınlatmaktadır. Bu kapsamda varsa, OGOO DIGITAL  temsilcisinin kimliği, Kişisel Veriler’in hangi amaçla işleneceği, işlenen Kişisel Veriler’in kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, Kişisel Veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ile Veri ilgilisi’nin sahip olduğu hakları konusunda aydınlatma yapmaktadır.

 

6.2. Veri ilgilisi’nin KVK Kanunu Uyarınca Hakları

 

OGOO DIGITAL, Kanun’un 10.maddesi uyarınca size haklarınızı bildirmekte; söz konusu hakların nasıl kullanılacağına dair yol göstermekte ve tüm bunlar için gerekli iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri gerçekleştirmektedir. OGOO DIGITAL, Kanun’un 11.maddesi uyarınca Kişisel Veriler’i alınan kişilere;

 

 • Kişisel Veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • Kişisel Veriler’i işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel Veriler’in işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Yurt içinde veya yurt dışında Kişisel Veriler’in aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel Veriler’in eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Veriler’in silinmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kanun’un 11.  Maddesinin  (d)  ve  (e)  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel Veriler’in kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

 

haklarının olduğunu açıklar.

 

6.3. Veri İlgilisi’nin Haklarını Kullanması

 

Veri İlgilileri işbu Politika’nın (6.2.) maddesinde sayılan haklarına ilişkin taleplerini kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve aşağıda belirtilen yöntemlerle veya KVK Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle https://www.lp.ogoodigital.com/veri-ilgilisi-basvuru-formu bağlantısından ulaşabileceğiniz Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak OGOO DIGITAL ’e ücretsiz olarak iletebileceklerdir:

 

 1. Başvuru formu doldurulduktan sonra ıslak imzalı bir nüshasının bizzat elden veya noter aracılığı ile İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. And Plaza Blok no: 8-10d Ataşehir/İSTANBUL adresine iletilmesi,

 2. Başvuru formu doldurulup 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamındaki “güvenli elektronik imza”nızla imzalandıktan sonra güvenli elektronik imzalı formun ogooiletisim@hs03.kep.tr , ogoobilisim@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

 3. Başvuru sahibinin bizzat OGOO DIGITAL merkezine gelerek kimliğini tevsik edici belge ve başvuru konusuna ilişkin bilgi ve belgeler ile başvurarak OGOO DIGITAL ’e daha önce bildirilen ve OGOO DIGITAL’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle başvuru formunun iletilmesi

 

Veri ilgilileri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri ilgilisi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

 

6.4. OGOO DIGITAL’in Başvurulara Cevap Verme Usulü Ve Süresi

 

OGOO DIGITAL, başvuruda yer alan talepleri, talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde olmak üzere en kısa sürede ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak söz konusu işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, KVK Kurul’u tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. OGOO DIGITAL, talebi kabul edebileceği gibi gerekçesini açıklayarak reddedebilir; cevabını yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirir. Başvuruda yer alan talebin kabul edilmesi hâlinde OGOO DIGITAL, talebin gereğini yerine getirir.

6.5. Veri ilgilisinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı

 

Başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; veri ilgilisi, cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde KVK Kurulu’na şikâyette bulunma hakkına sahiptir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

7. ŞİRKET’İN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI POLİTİKASI UYARINCA YÖNETİM YAPISI

 

OGOO DIGITAL  bünyesinde işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikaları yönetmek üzere OGOO DIGITAL üst yönetiminin kararı gereğince Kişisel Veri Komitesi oluşturulmuştur.  Kişisel Veri Komitesi, Veri İlgilileri’nin verilerinin hukuka,  işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalara uygun olarak saklanması ve işlenmesi için gerekli işlemleri yapmakla yetkili ve görevlidir. Kişisel Veri Komitesi’nde görevlendirilenler ve görevlerine dair OGOO DIGITAL ’in Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası’nda detaylı düzenlemeler yer almaktadır.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

8. GÜNCELLEME, UYUM VE DEĞİŞİKLİKLER

 

8.1. Güncelleme ve Uyum

 

OGOO DIGITAL , Kanun’da yapılan değişiklikler nedeniyle, KVK Kurulu kararları uyarınca ya da sektördeki ya da bilişim alanındaki gelişmeler doğrultusunda işbu Politika ve bu Politika’ya bağlı ve ilişkili diğer politikalarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. İşbu Politika’da yapılan değişiklikler derhal metne işlenir ve değişikliklere ilişkin açıklamalar Politika’nın sonunda açıklanır.

*daha eski tarihli bir değişiklik bulunmamaktadır.*

 

© OGOO | All rights reserved

 • LinkedIn
 • YouTube
bottom of page