top of page

ÇALIŞAN ADAYI KVKK AYDINLATMA FORMU

 

İşveren Unvanı: OGOO Bilişim Danışmanlık Ltd. Şti. ve OGOO İletişim Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Adres: İçerenköy Mah. Topçu İbrahim Sok. And Plaza Blok No: 8-10D Ataşehir/İSTANBUL

İSTANBUL

E-posta: info@ogoodiigital.com

KEP: ogooiletisim@hs03.kep.tr , ogoobilisim@hs03.kep.tr

 

Sayın Çalışan Adayımız;

OGOO DIGITAL’e gerçekleştirmeyi düşündüğünüz iş başvurusu sebebiyle tarafımız ile paylaşmakta olduğunuz özgeçmiş bilgilerinizdeki genel nitelikteki kişisel verileriniz öncelikli olarak; tarafınızla iş sözleşmesi kurulmasına yönelik olarak gerçekleştirebileceğimiz değerlendirmelerimizde ve görüşmelerimizde, iş sözleşmesi süreçlerinin yürütülmesinde, insan kaynakları politika ve süreçlerinin planlanmasında,  veri işlemenin zorunlu olması hallerinde ve tarafınızın temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki amaç ve kapsam ile sınırlı olarak işlenmektedir.

 

Bunların dışında genel ve bilhassa özel nitelikteki kişisel verilerinizin Firmamız tarafından işlenmesi ancak açık şekilde onay vermeniz ile mümkün olacaktır.

 

Özgeçmişinizde yer alan; isim, yaş, ikamet edilen il-ilçe, vatandaşlık, oturma-çalışma izni, telefon numarası, e-posta adresi, cinsiyet, eğitim geçmişi, çalışma geçmişi, beceriler, araç kullanma ehliyeti, (erkek adaylar için) askerlik yükümlülüğü bilgisi gibi kişisel verileriniz;

  1. Başvurmuş olduğunuz pozisyon ve/veya açık pozisyonlarımıza, kurum kültürümüze uygunluğunuzun tespiti,

  2. Tarafınızla iletişim sağlanması,

  3. İş birikimi ve tecrübenizin, mesleki kıdem ve geçmiş iş tecrübelerinizdeki pozisyon ve haklarınızın belirlenmesi,

  4. İşyeri ve iş süreçleri güvenliğinin teyidi,

  5. Ücret ve yan hakların, işe alınmanız halinde istihdam statünüzün belirlenmesi,

  6. Mecburi hizmet yükümlülüğünüz varsa bu hususta bilgi sahibi olunabilmesi

Amacıyla işlenmektedir.

 

İlk başvurunuz sırasında, fotoğraf-video, dini-siyasi-felsefi kanaat, etnik köken, cinsel yönelim, adli sicil-sabıka kaydı, kan grubu gibi özel nitelikli verilerinizi paylaşmanızın gerekmediğini ve iş başvurunuzla ilgili olarak ilerleyen safhalarda ek değerlendirmede bulunulmasının gerekmesi halinde bu verilerinden zorunlu olanların ancak açık rızanızın alınması kaydıyla tarafınızdan talep edilebileceğini dikkatlerinize sunarız.

 

Tarafınıza referans-kefil olabilecek kişilerin isimlerini, iletişim bilgilerini ve referans mektuplarını da, yine iş başvurunuzla ilgili olarak ilerleyen safhalarda ek değerlendirmede bulunulmasının gerekmesi halinde ilgili kişilerden rızalarınızı aldığınıza dair beyanda kaydıyla tarafınızdan talep edilebileceğini dikkatlerinize sunarız.

OGOO DIGITAL, verilerinizi kaybolmaya, yanlış kullanıma ve yetkisiz erişime, paylaşıma, değiştirilmeye ve silinmeye karşı korumak için her türlü makul önlemi alır ve uygular.

 

OGOO DIGITAL tarafından işlenen verileriniz ile ilgili aşağıdaki haklarınızın bulunduğunu 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri uyarınca beyan ederiz:

 

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini (e-posta, iadeli taahhütlü mektup, KEP veya noter kanalıyla) öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

b) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

c) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

ç) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

d) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

e) (c) ve (d) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

f) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

© OGOO | All rights reserved

  • LinkedIn
  • YouTube
bottom of page